Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Buro Punto

Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van Buro Punto
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Buro Punto

1.       Toepasselijkheid

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Buro Punto gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Buro Punto verrichtte handelingen.

1.2     Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

1.3     Door ondertekening van een overeenkomst met Buro Punto, een door Buro Punto gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Buro Punto en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.4     Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Buro Punto en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.       Aanbiedingen en offertes

2.1     De door Buro Punto gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2     Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Buro Punto zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

2.3     Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro Punto niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.       Prijzen, facturatie en betalingen

3.1     In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Buro Punto gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3.2     Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Buro Punto van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.3     Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

3.4     Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Buro Punto niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Buro Punto.

3.5     Betaling voor onze diensten gaat middels via overboeking/ideal of paypal.

3.6     Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Buro Punto aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.7     Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

3.8     Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.9     Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

3.10   Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Buro Punto wordt hierbij uitgesloten.

3.11   Indien de wederpartij met enige betaling achter is, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door de wederpartij aan Buro Punto te betalen bedragen tot het volledige bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand van de opdrachten. Buro Punto kan in dat geval de uitvoering van elke bestelling opschorten, zonder dat Buro Punto is gehouden tot enige schadevergoeding, tot daar binnen een door Buro Punto te stellen termijn betaald is, hetgeen ingevolge bovenstaande opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn heeft plaatsgevonden, is Buro Punto gerechtigd alle opdrachten van de wederpartij te annuleren, onverminderd het recht van Buro Punto op schadevergoeding.

3.12   De wederpartij die het door hem verschuldigde niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan en door Buro Punto tot betaling is gesommeerd, is verplicht, indien Buro Punto de vordering uit handen heeft gegeven, ter zake van de extra buitengerechtelijke werkelijke incassokosten van het nog door de wederpartij verschuldigde te betalen.

3.13   Buro Punto behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen, zulks ter haar beoordeling, en indien bij Buro Punto gerede twijfel bestaat omtrent het vermogen van de wederpartij tot betaling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, te eisen en/of te eisen dat de wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verdere betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Buro Punto niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.

4.       Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1     De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.

4.2     Buro Punto mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

4.3     Opdrachtgever is gehouden de instructies van Buro Punto omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4.4     Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

4.5     De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

5.       Uitvoering van de overeenkomst

5.1     Buro Punto zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Buro Punto de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

5.2     Buro Punto is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

5.3     Buro Punto is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de hoster van de website.

5.4     Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Buro Punto steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

5.5     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buro Punto het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

5.6     Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buro Punto zijn verstrekt, heeft Buro Punto het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7     Indien door Buro Punto of door Buro Punto ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.       Meerwerk

6.1     Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst die middels overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Buro Punto gefactureerd.

6.2     Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Buro Punto Opdrachtgever tevoren schriftelijk of per email informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

6.3     Na het ondertekenen van een overeenkomst met Buro Punto, het elektronisch indienen van een opdracht via het administratiesysteem van Buro Punto, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

7.       Duur en beëindiging

7.1     Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

7.2     Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

7.3     Buro Punto kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Buro Punto gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

7.4     Buro Punto heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Buro Punto niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Buro Punto zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Buro Punto kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

7.5     In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

8.       Levering en levertijd

8.1     Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

8.2     Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

8.3     De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Buro Punto.

8.4     De Opdrachtgever heeft (7) dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

9.        Intellectueel eigendom

9.1     Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Buro Punto, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Buro Punto daartoe bevoegd.

9.2     De door Buro Punto bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Buro Punto.

9.3     Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Buro Punto te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.4     De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

9.5     Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom  van derden te respecteren en vrijwaart Buro Punto van enige aanspraak. Tevens behoort een
onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Buro Punto sluit met haar Opdrachtgevers.

9.6     Alle door Buro Punto ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Buro Punto voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

10.     Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade. Schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

10.2   De eventuele aansprakelijkheid van Buro Punto is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

10.3   De Opdrachtgever is gehouden Buro Punto te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Buro Punto in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

10.4   Buro Punto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.5   Artikel 9.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.

10.6   Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 5.2 van deze voorwaarden.

10.7   Buro Punto is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendommen van derden die via Buro Punto ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

10.8   Buro Punto maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Buro Punto is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Buro Punto geen invloed kan uitoefenen.

10.9   Buro Punto is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Buro Punto doorgevoerd.

10.10 Buro Punto is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

10.11 Buro Punto is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Buro Punto aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

10.12 Buro Punto maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Buro Punto is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

10.13 Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen. Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Buro Punto vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Buro Punto. Buro Punto is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

10.14 Buro Punto is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Buro Punto werkzaam zijn. Men kan onder anderen denken aan hackers.

11.     Opschorting en ontbinding

11.1   In geval van overmacht is Buro Punto gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

11.2   Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Buro Punto kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

11.3   In geval van ontbinding is artikel 7.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

12. Annulering boekings-overeenkomst

12.1 Na boeking van DJ DUCKO, is er een boekings-overeenkomst of order

12.2 Hierbij gelden de volgende voorwaarden bij annulering van een boekings-overeenkomst of order

– annulering 8 weken voor boekingsdatum: annuleringskosten 60% van totale boeking bedrag

– annulering 7 weken voor boekingsdatum: annuleringskosten 60% van totale boeking bedrag

– annulering 6 weken voor boekingsdatum: annuleringskosten 70% van totale boeking bedrag

– annulering 5 weken voor boekingsdatum: annuleringskosten 80% van totale boeking bedrag

– annulering 4 weken voor boekingsdatum: annuleringskosten 90% van totale boeking bedrag

– annulering 3 weken tot en met 1 week voor boekingsdatum: annuleringskosten 100% van totale boeking bedrag

– annulering 7 dagen tot en met 1 dag voor boekingsdatum: annuleringskosten 100% van totale boeking bedrag

13.     Diverse bepalingen

13.1   Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2   Alle geschillen tussen Buro Punto en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

13.3   Buro Punto kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

13.4   Buro Punto heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

14.     Privacy bepalingen

14.1   Uw persoonsgegevens worden door Buro Punto gebruikt om bij eventuele aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

14.2   Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Buro Punto verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

15.     Reclames

15.1   Reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken. De wederpartij die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

15.2   Bij verborgen gebreken dient de wederpartij binnen 5 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk te reclameren.

15.3   Reclame geeft de wederpartij nimmer het recht de betalingen te weigeren dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten.

16.     Geschillen

16.1   Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2   Alle geschillen tussen de wederpartij en Buro Punto welke niet in der minne worden geschikt, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Buro Punto worden berecht, tenzij de wederpartij binnen één maand kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.